Algemeen deelnamereglement
Pop-Up-Fiets-Kroegentocht 2017
 

In dit reglement moet JC Pingie begrepen worden als JC Pingie vzw, Hertstraat 95, 9473 Welle. De contactpersonen van JC Pingie voor dit evenement zijn:

· Kenney Staelens  0494446350

· Wim Guillemyn     0491726552

· Pieter Mouwen     0485316660

· Mattis De Raeve   0470551535

Artikel 1

De “Pop-Up-Fiets-Kroegentocht” is een gezellig, leuk, sportief, sociaal opgevat fietsevenement voor recreanten in groep. Het doel van dit evenement is om in een kleine groep op een leuke manier met de fiets door Welle te rijden van pop-up-kroeg naar pop-up-kroeg, waar deelnemers telkens een ludieke opdracht met de fiets kunnen doen.

Artikel 2

Om deel te kunnen nemen moet elke deelnemer

- minstens 15 jaar oud zijn op 16 september 2017;

- lid zijn van JC Pingie vzw (lid worden kost 5 euro en kan samen met de inschrijving);

- zich inschrijven via de website van JC Pingie vzw, uiterlijk op 10 september 2017, waarbij alle registratievelden (inclusief groepsnaam, zie artikel 3) ingevuld moeten worden;

- ervoor zorgen dat het inschrijvingsgeld (15,00 euro) en eventuele lidgeld (5,00 euro) uiterlijk op 11 september 2017 op rekeningnummer BE46 0016 4899 3936 van JC Pingie vzw staat, of uiterlijk op die dag cash betaald wordt in café Snooker Time.

Vooraf inschrijven is dus verplicht. Er is op geen enkele manier teruggave van inschrijvingsgeld na 11 september 2017 te verkrijgen. Bij vroegere annulatie wordt er 5,00 € administratiekosten afgehouden, de rest van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort. De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld (en het eventuele lidgeld) op rekeningnummer BE46 0016 4899 3936 met vermelding van “Kroegentocht 2017” en toevoeging van de voornaam en familienaam van de deelnemer.

Artikel 3

Elke ploeg bestaat uit maximum vier en minimum 2 deelnemers. Grotere groepen kunnen zich inschrijven onder dezelfde groepsnaam, maar aanvaarden dat JC Pingie de leden zal verdelen over ploegen van maximaal 4 personen, die allen dezelfde naam zullen dragen, maar een verschillend volgnummer ( (bv. de voil jeanetten 1, de voil jeanetten 2, enz.). De verdeling die JC Pingie maakt, is niet wijzigbaar.

Artikel 4

Elke ploeg moet voorzien in 1 meerderjarige ploegverantwoordelijke, bereikbaar op mobiele telefoon (GSM) gedurende de gehele duur van het evenement. 

Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten een getekende ouderlijke toestemming kunnen voorleggen. De ploegverantwoordelijke moet geen deel uitmaken van de groep van 4 deelnemers maar moet wel aanwezig zijn bij de registratie (@JC Pingie vanaf 14u) en legt de toestemmingen van de ouders of voogd van minderjarige deelnemers voor. De ploegverantwoordelijke blijft in elk geval verantwoordelijk voor deze deelnemer(s)! JC Pingie kan in geen enkele vorm van welke aard dan ook verantwoordelijk worden gesteld!

Artikel 5

Aan de pop-up-fiets-kroegentocht is een wedstrijd verbonden, waarbij elke groep kan meedingen naar de prijs voor de “Vetste Vélos” en de "Fantastische 4". Door deel te nemen aan de pop-up-kroegentocht verklaart elke deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement, waarbij discussies uitgesloten zijn.

De winnaar van de “Fantastische 4” wordt als volgt bepaald:

In elke pop-up-kroeg kan je als ploeg tussen 15u en 21.45u een opdracht uitvoeren, waarmee je punten kan verdienen. Een ploeg kan één opdracht meerdere keren uitvoeren om haar resultaat te verbeteren. Het is steeds het laatste resultaat van de ploeg dat opgenomen wordt in het klassement. Het is de uitbater van de pop-up-kroeg die instaat voor het registreren en bijhouden van de resultaten.

Om 21.45u worden alle deelnemende ploegen per opdracht volgens hun resultaat gerangschikt van best naar minst goed en bepaalt die volgorde de behaalde punten. De best gerangschikte groep krijgt 20 punten, de tweede best gerangschikte groep 19 punten, de derde best gerangschikte groep 18 punten, en zo verder tot 1 punt voor 20ste best gerangschikte groep. Bij twijfel is het JC Pingie vzw die in overleg met de uitbater van de pop-up-kroeg beslist over de uiteindelijke rangschikking van de ploegen.

JC Pingie vzw telt de resultaten van het klassement per pop-upkroeg samen om tot een eindwinnaar te komen.

De winnaar van de “Vetste Vélos” wordt als volgt bepaald:

De verantwoordelijke van elke pop-upkroeg bezorgt JC Pingie om 21.45u een genummerde lijst met 3 ploegen die volgens de verantwoordelijke het mooiste thema hebben uitgedacht en zich daarin verkleed in combinatie met de mate waarin de ploeg voor ambiance heeft gezorgd.  Wie op 1 staat, krijgt 3 punten, wie op 2 staat 2 punten en wie op 3 staat krijgt 1 punt.

JC Pingie telt de punten van de verantwoordelijken van de pop-up-kroegen samen en wie het meeste punten heeft, wordt de eindwinnaar. Bij ex aequo beslist JC Pingie.

De winnaars van de wedstrijden worden bekend gemaakt om 22.00u in JC Pingie in de Hertstraat 95. Tegen de uitspraak van JC Pingie is geen beroep of verhaal mogelijk.

Artikel 6

De fietsen van de deelnemers moeten conform de wegcode zijn en kunnen onderworpen worden aan politiecontrole. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de

fietsen te controleren. Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat melden aan de ploeg die onmiddellijk het gevaar moet verhelpen, op straffe van uitsluiting. De max. breedte van fietsen/karren mag niet groter zijn dan 90 centimeter. De maximale lengte bedraagt 200 centimeter en de maximale hoogte 250 centimeter. Dit alles om een veilige doorgang te waarborgen van het verkeer.

Artikel 7

Het dragen van een valhelm is aangeraden voor iedereen tijdens dit evenement.

Artikel 8

Alle deelnemers zijn verplicht zich als gewone weggebruikers te gedragen en aldus het verkeersreglement te volgen. JC Pingie zal samen met de gemeente trachten alles in het werk te stellen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Op de kruispunten zullen evenwel GEEN seingevers staan om het aankomend verkeer te stoppen. Op alle kruispunten gelden de normale voorrangsregels en het politiereglement.

Artikel 9

Door zijn of haar inschrijving aanvaardt elke deelnemer automatisch het deelnamereglement. Dit reglement vervangt in geen opzicht enig bestaand gemeente- en/of politiereglement. De deelnemer kan zich dus ook nooit beroepen op zijn deelname aan de wedstrijd indien de politiediensten een overtreding vaststellen. JC Pingie kan ook in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Artikel 10

Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcoholische dranken (geïntoxiceerd) en/of onder invloed van geestesverruimende middelen (drugs) zich met de fiets op het parcours (de openbare weg) te begeven op straffen van de politie.

Artikel 11

Alhoewel bij het lidmaatschap van JC Pingie, wat een vereiste vormt voor elke deelnemer, een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is inbegrepen voor ongevallen die tijdens het evenement plaatsvinden, is men verplicht onmiddellijk één van de contactpersonen van dit evenement (zie bovenaan dit reglement) in te lichten bij elk ongeval of schade. Ongevallen- of schadeaangiftes van deelnemers aan de kroegentocht worden slechts aanvaard tot zaterdag 16 september 2017 om 22.00u. De deelnemers worden attent gemaakt dat ze persoonlijk aansprakelijk blijven voor de schade berokkend aan derde personen en waarvoor hun aansprakelijkheid weerhouden werd cfr. art. 1382 tot 1386bis van het Burgelijke wetboek.

JC Pingie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over de inhoud van zijn fiets en materialen.

Dit is geen wielerwedstrijd. De deelnemer aanvaardt dat bij inbreuk op dit deelnamereglement van zijnentwege, hij persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld voor de door hem ontstane schade en ongevallen.

De deelnemer erkent dat JC Pingie niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor mogelijke ongevallen en diefstallen.

De deelnemer verklaart in eer en geweten dat hij in uitstekende gezondheid verkeert.

De deelnemer verklaart deel te nemen op eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 12

Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. Daarom verwacht JC Pingie van iedereen een fair gedrag. Op elk gedrag dat door JC Pingie als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie en eventueel uitsluiting van de gehele ploeg. Onderling respect tussen deelnemers, JC Pingie, Pop-Up-Kroeguitbaters en eventuele toeschouwers is van belang voor een goed verloop van het evenement. Elke vorm van intolerant gedrag zal bestraft worden door JC Pingie.

Artikel 13

Elke pop-up-kroeguitbater is verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein en de omgeving waar de pop-up-kroeg is gevestigd. De uitbater heeft het recht om extra maatregelen te treffen om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Deelnemers moet de bevelen van de pop-up-kroeguitbater opvolgen.

Artikel 14

Dit reglement kan op elk moment volgens noodzaak worden gewijzigd. Deelnemers gaan akkoord met de mededeling van eventuele wijzigingen via het opgegeven e-mailadres. Bij elke wijziging kunnen deelnemers zich uitschrijven en hun inschrijvingsgeld terugkrijgen.

Met bijzondere dank aan onze sponsors:

login